Spørsmål & svar

Leveringstidspunkt

 • Er det krav til leveringstid er dette svært viktig å opplyse.
 • Du skal ikke legge inn sikkerhetsmarginer for leveringstidspunktet, men opplyse hvilken dato produktene skal benyttes, evt. dato for reise til arrangement. Så vil du få forutsetningene for pristilbudet av oss.
 • Legger du inn sikkerhetsmarginer risikerer du å få et dyrere pristilbud enn nødvendig eller også risikerer du at vi ikke kan levere pga. for kort leveringsfrist.
 • Leveringstidspunktet kan også påvirke kvaliteten til produktet som vil bli tilbudt. (Valg av produksjonsmetode.)

Leveringsadresse

 • Sted for leveranse påvirker mulighetene for valg av transport og fremsendingstid.
 • Transport kan være en vesentlig del av totalprisen avhengig av produktet som forespørres.

Identifikasjon (navn, adresse, tlfnr.)

 • Private: Vi trenger fullstendig navn og adresse til deg samt tlfnr vi kan nå deg på dagtid. (Som oftest mobilnr og tlfnr. til ditt arbeidssted.)
 • Bedrifter: Samme informasjon som for private med tillegg av navnet på den bedriften du representerer.
 • Forhandlere: Samme informasjon som for bedrifter. I tillegg skal det gå klart fram at du ber om tilbud med intensjon om videresalg.

E-post kommunikasjon

 • Ofte blir det flere mailer frem og tilbake. De forutgående mailene skal alltid følge med ved en ny henvendelse som gjelder samme sak.

Definisjon av hva du ønsker

 • Vær presis i din forespørsel. Mange forespørsler er lite gjennomtenkt og altfor generelle og derfor vanskelig om umulig å besvare.
 • Hva koster et flagg? Du må fortelle oss hvor stort flagg du trenger. Vanlig størrelse er ikke en størrelse, det kan være så mangt.
 • Opplys så mange detaljer som mulig, legg gjerne ved bilder.
 • Tenk før du spør. Tips om hva du skal tenke på. Se også FAQ/Ofte stilte spørsmål.

Tilbudets gyldighet

 • Dersom ikke annet er opplyst i tilbudet, er tilbudet gyldig i 30 dager fra tilbudsdatoen.

Fakturanavn og adresse

 • Korrekt og fullstendig navn på bedrift, organisasjonsform (ENK, ANS, DA, AS, ASA, KF, FLI m.fl) og foretaksnr (Er du usikker på hva ditt firma er, sjekk deg selv i Brønnøysundregistrene) http://www.brreg.no/
 • Korrekt og fullstendig navn på kontaktperson, tlf til kontaktperson.
 • Korrekt og fullstendig fakturaadresse.
 • Hvis fakturaadressen er til en postboks er det lite sannsynlig at postnummeret til postboksen er det samme som til besøks-/leveringsadressen. Dette er det mange som ikke er klar over.
 • Hvis fakturaadressen er til en annen bedrift eller person enn den som det bestilles fra, skal dette opplyses før bestillingen settes i ordre.

Leveringsadresse og navn

 • Korrekt og fullstendig leveringsadresse og -navn hvis det er et annet enn i fakturaadressen. Se Postens elektroniske adressebok http://epab.posten.no/ eller gulesider http://www.gulesider.no/ hvis du er usikker på din adresse.
 • Bedriftspakker og ekspress o/natt pakker kan ikke leveres til en postboksadresse.

Originaler/filer

Vektoriserte filer (eps/ai-filer):

 • For at vi skal kunne produsere det du ønsker, trenger vi et filgrunnlag som er vektorisert. Dvs. eps- eller ai-filer.
 • Har du ikke dette, bør ditt reklamebyrå eller noen andre som har produsert trykksaker for deg/dere ha dette.
 • Kan dere ikke fremskaffe nødvendig filgrunnlag, hjelper vi dere mot et tillegg basert på medgått tid. Dette kan dreie seg om alt fra sekunder til mange timer.
 • Skaff til veie det beste dere har av bilder/filer, så estimerer vi hvor mye jobb det dreier seg om.

PMS (Pantone Matching System) farger

 • Produkter som skal silketrykkes må ha en PMS fargeangivelse.
 • Digitaltrykk skal ha CMYK eller PMS-fargeangivelse.
 • RGB farger er ikke egnet til trykking, da dette er angivelser for visning på skjerm.
 • I de aller fleste tilfeller, vil det være fordelaktig med en PMS fargeangivelse for å kunne sikre så korrekt fargegjengivelse som mulig.

Leveringstid

 • Alle oppgitte leveringstider er veiledende og kan avvike.

Korrektur

Å lese korrektur er en av de viktigste tingene som blir gjort før et produkt blir satt i produksjon.

 • Korrekturlesing innebærer at du som kunde skal sjekke at alt som står i korrekturen er korrekt og ihht. avtalen.
 • Å sjekke staving er særdeles viktig. Vi gjør alt vi kan for å gjøre dette korrekt første gang, men feil kan forekomme.
 • Den som leser korrektur har ansvaret. Når en korrektur er godkjent er det korrrekturen som gjelder og ikke noe som er glemt, men som f.eks. stod i en mail fra en viss tid tilbake.
 • Er du i tvil, spør heller en gang for mye enn en gang for lite.
 • Flaggfabrikken a.s kan ikke holdes ansvarlig for en godkjent korrektur som i ettertid viser seg å inneholde feil.

Her er et utdrag av kjøpsloven med våre kommentarer skrevet med kursiv. Utdraget er gjort så det skal være hevet over enhver tvil, hvem som har ansvaret til enhver tid. Ved å definere når en vare er å anse som levert (definert ifølge kjøpsloven), blir også hvem som har ansvaret for produktet plassert. Dette er viktig dersom det skulle oppstå noe uforutsett eller ved evt. retur av varer eller ved bruk av angrerettloven.

  • § 7. Andre ledd, sendekjøp

(2) Skal tingen ellers sendes til kjøperen (sendekjøp) og annet ikke følger av transportklausul eller annen avtale, skjer levering ved at tingen blir overgitt til den fraktfører som påtar seg transport fra avsendingsstedet. Utfører selgeren transporten selv, skjer levering først når tingen mottas av kjøperen.

Varen er kjøpers (ditt) ansvar når vi (Flaggfabrikken a.s) har levert varen til vår speditør (som i all hovedsak er Postnord og div. budbilfirmaer) på dine vegne. Skulle en forsendelse forsvinne har man et pakkenr. og pakken kan spores opp. Benytter man brev er det ingen sporingsmulighet og sendingen må ansees som tapt skulle den ikke nå fram til kunden innen rimelig tid. Sannsynlighet for skade/tap:
100% garantier kan man aldri gi. Sendinger med sporingsmuligheter er meget sikre. Brev er også sikre, vi opplever svært sjelden at sendinger forsvinner eller får transportskader. Ansvaret for å sikre seg mot skade/tap ligger hos mottager, ikke avsender hvis ikke annet er avtalt spesielt.

 • § 8. Tilleggsplikter ved sendekjøp

(1) Skal selgeren sørge for at tingen blir sendt, plikter han å inngå avtaler som trengs for å få den transportert til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport.

(2) Skal ikke selgeren tegne transportforsikring for tingen, må han når kjøperen ber om det, gi de opplysninger kjøperen trenger for å kunne tegne forsikring.

Erstatning:

 • Varer som skades eller forsvinner i transport, erstattes med 17 SDR* pr kg brutto godsvekt for transport med bil/jernbane innenlands. Dette er som oftest ikke nok til å dekke varen(es) verdi til det fulle i mange av våre tilfeller. Utover dette må altså varen(e) forsikres særskilt. Flaggfabrikken a.s har ingen forsikringer som dekker utover standard erstatningsplikt hos speditør regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB-2000 (Nordisk Speditør Forbunds Alminnelige Bestemmelser)
 • *SDR er en variabel. Pr. 30.9.2009 var denne variabelen = 9,232840. 17 SDR tilsvarer normalt erstattning med ca kr 150-180,- pr kg. http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx

Forsikring:

 • Flaggfabrikken a.s kan tilby forsikring av enkeltforsendelser. Disse forsikres særskilt kun på oppfordring fra deg som kunde med unntak av visse forsendelser som vi krever forsikret som standard. Eksempel på dette er faner. Verdi inntil 16500,- inkl MVA koster kr 40,-. Verdi over dette koster 3 promille av totalsummen. 

  • § 12. Hva risikoen innebærer

Når risikoen for tingen er gått over på kjøperen, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at tingen deretter går tapt, skades eller minskes som følge av hending som ikke beror på selgeren.

  1. § 13. Risikoens overgang.

(1) Risikoen går over på kjøperen når tingen er levert som avtalt eller i samsvar med §§ 6 eller 7.

(3) Skal kjøper hente tingen på et annet sted enn hos selgeren, går risikoen over når leveringstiden er inne og kjøperen er kjent med at tingen er stilt til hans rådighet på leveringsstedet.

  1. § 31. Kjøperens undersøkelse etter leveringen

(1) Etter levering skal kjøperen så snart han etter forholdene har rimelig høve til det, undersøke tingen slik god skikk tilsier.

Transportskade:

Når du mottar varen, er du ansvarlig for å umiddelbart kontrollere varen for ytre skade. Dersom skade oppdages, må dette noteres på transportselskapets kvitteringsdokument, og underskrives av sjåfør. Det gis ingen erstatning for skader som ikke merkes av på kvitteringsdokumentet.

Ytre skade:
Hvis pakken bærer preg av hard behandling er det bedre å være føre var enn etter snar. Insister på at det noteres på kvitteringsdokumentet som skal signeres av sjåføren. Ta vare på kvitteringen. Kontroller snaret innholdet for mulig skade.

Ikke synlig skade ved utlevering:
Er skaden ikke synlig ved utlevering skal du straks melde evt. skade når du pakker opp. Ta vare på all emballasje inntil saken er avklart.

 1. § 32. Reklamasjon

(1) Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.

Flaggfabrikken a.s godtar ikke at mottatte varer sendes i retur uten forutgående avtale om hvordan dette skal skje. Har du fått et produkt som ikke er ihht. bestillingen din skal du først ta kontakt pr tlf slik at evt. misforståelser avklares. Krever den oppståtte situasjonen dokumentasjon i form av bilder som kan vurderes av oss, sendes dette pr e-post eller MMS etter nærmere avtale.

Flaggfabrikken a.s har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

PANTELOVEN

 • § 3-14. Hvilke krav kan sikres

  I forbindelse med salg av løsøre kan det avtales panterett i det solgte (salgspant) til sikkerhet for

 • a) selgerens krav på kjøpesummen med tillegg av rente og omkostninger, eller
 • b) lån som tredjeperson har ydet kjøperen til hel eller delvis betaling av krav som nevnt under bokstav a, og som långiveren utbetaler direkte til selgeren.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Forbruker: fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

“Ønsker du å angre kjøpet, må nettbutikken ha beskjed senest 14 dager etter at du har mottatt varen og informasjon om angreretten. Du kan også angre før varen kommer. Når du angrer har du krav på å få tilbake pengene, men returforsendelsen må du dekke selv.” Sitatet er hentet fra Forbrukerrådets nettsider.

Ikke send varer i retur uten forutgående avtale om hvordan dette skal skje. Det sparer oss som leverandør og deg som kunde for unødvendige problemer.

Uavhentede varer kommer ikke inn under angreretten.

 • § 11. Rett til å gå fra avtalen (angrerett)

Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren etter § 13 innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Ved fjernsalg løper fristen uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. For varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren løper fristen ved annet fjernsalg enn telefonsalg fra de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper likevel ut senest 3 måneder etter at avtalen ble inngått.

 • § 12. Unntak fra og begrensninger i angreretten

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side.

 • § 13. Melding om bruk av angreretten. Fristberegning

Dersom forbrukeren vil benytte angreretten etter § 11 skal det gis melding til selgeren om dette innen utløpet av den dagen fristen løper ut. I meldingen skal forbrukeren opplyse om hvordan retur av varen vil skje. Ender fristen på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges den likevel slik at den løper ut den nærmeste virkedagen som følger etter. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. Dette gjelder selv om meldingen blir forsinket eller på annen måte ikke kommer riktig fram.

 • § 15. Gjennomføring av angreretten ved avtaler som er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg

Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Returkostnadene bæres av forbrukeren med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig. Forbrukeren skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette må gjøres selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakebetalt fra selgeren. Er varen sendt gjennom posten eller en annen selvstendig fraktfører skal den sendes tilbake på samme måte eller leveres til selgeren. Dersom selgeren ikke har ordnet med hensiktsmessig returpakning gjelder bestemmelsen i fjerde ledd. Er varen levert på annen måte, skal forbrukeren enten stille varen til selgerens rådighet for avhenting på det stedet den ble mottatt eller levere eller sende den til selgeren. Selgeren plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Forbrukeren plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres til selgeren, men kan i stedet betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Dersom forbrukeren har gitt melding til selgeren om at varen kan hentes i henhold til fjerde ledd og dette ikke skjer innen 3 måneder fra meldingen er mottatt, tilfaller den forbrukeren vederlagsfritt. Hva gjør jeg med en pakke sendt til meg i postoppkrav?

 • § 16. Oppgjør ved tilvirkningskjøp m.v.

Ved annet fjernsalg enn telefonsalg av varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren kan det avtales at tilvirkningen eller tilpassingen påbegynnes før angrefristen løper ut, med den virkning at forbrukeren ved bruk av angreretten betaler for utført arbeid og medgåtte materialer.

Reklame sendt til din e-postadresse

 • Når du oppgir din e-postadresse til oss, behøver du ikke bekymre deg for at vi fyller opp innboksen din med tilbud og produktinformasjon hver uke.
 •  Pr. idag sendes det ikke ut reklame uoppfordret.

Videresalg av kundeinformasjon

 • Flaggfabrikken a.s selger ikke kunderegistre, e-postadresser ol. til tredjepart.

Pop-up reklame

 • Det er ingen pop-up reklame på våre nettsider.

Videresalg av kundeinformasjon

 • Flaggfabrikken a.s selger ikke kunderegistre, e-postadresser ol. til tredjepart.

Kunderegister

 • Hvis du har kjøpt noe hos oss blir du registrert i vårt kunderegister. Vi spør ikke etter personsensitive opplysninger, det er kun kontaktinformasjon og ordrehistorikk vi oppbevarer.
 • Har du kun vært i kontakt med oss og forespurt et produkt, så er du ikke registrert i vårt kunderegister. E-postkorrespondansen blir slettet etter ca 2 år.

Google Analytics

 • Flaggfabrikk.no bruker Google Analytics, som er en tjeneste for webanalyse levert av Google Inc. Dette er et anerkjent og vidt brukt verktøy på mange av de nettsidene du besøker daglig.
 • Google Analytics medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg som bruker, det er kun et hjelpemiddel for Flaggfabrikken a.s til forbedre brukeropplevelsen av nettsidene våre. Flaggfabrikken a.s kan ikke finne ut hvem du er når du besøker våre nettsider og personvernet er således ivaretatt.
 • Google Analytics bruker “cookies” (informasjonskapsler), som er tekstfiler som plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe oss å analysere hvordan brukerne våre anvender seg av nettstedet vårt. Informasjonen som cookien samler inn om din bruk (herunder din IP adresse) sendes til Google og lagres på selskapets servere i USA. Google vil bruke denne informasjonen for det formål å vurdere din bruk av nettsiden, lage rapporter til innehaveren av nettstedet (Flaggfabrikken a.s) om aktiviteten på nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på nettstedet og bruken av internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom det foreligger en rettslig plikt til dette (kriminalitet), eller dersom slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke sammenstille din IP adresse med andre opplysninger Google måtte ha i sin besittelse. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettlesen din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet. Ved å bruke nettstedet godtar du at Google behandler opplysninger om deg på den måten og for det formålet som er beskrevet ovenfor.